Technický stav, závady, opravy

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Výměna měřičů tepla

nabídka BMTV průběhu letních měsíců roku 2022 byla firmou I. RTN s.r.o. provedena rekonstrukce BMT, kterou jsme avizovali už v minulém roce. Ve spolupráci se Správou objektu RVW byl výběrovým řízením zvolen uvedený dodavatel, se kterým také dlouhodobě spolupracujeme při odečtech energií.

Smlouva s I. RTN s.r.o. obsahuje podrobně veškeré provedení prací na renovaci rozdělovačů a částky týkající se kalorimetrů, včetně záruky na provedené práce. Smlouva je rozdělena na dvě části:
část 1) Montáž BTM a ventilů;
část 2) Montáž radiomodulů a kontrolní odečet, který byl proveden při zahájení topné sezony = začátek načítání spotřeby.

K dotazům na umístění FVE na objektu

"Základní informaci týkající se možností instalace fotovoltaiky na bytových domech dle současné metodiky MMR

Vzhledem k tomu, že k povolování fotovoltaických systémů existuje metodika od MMR, stavební úřad při povolování těchto staveb bude vycházet z ní. Vzhledem k tomu, že do posouzení povolovacího procesu vstupuje řada faktorů, v této chvíli bude nejlepší odkázat zájemce přímo na stavební úřad.
Před položením dotazu by měli zájemci vědět technické parametry systému – výkon, způsob instalace, jak budou elektřinu distribuovat po bytě, co budou dělat s přebytky elektřiny apod. Zatím jsme od občanů neměli jako stavební úřad možnost vidět žádný konkrétní návrh (k instalaci panelů na lodžii), jenom obecné dotazy.
Nad konkrétním návrhem se pak dá určit způsob povolení a hlavně okruh dokladů, které budeme k projednání potřebovat. Zatím jsme konzultovali jen FV systémy pro celý dům, instalované na střeše stavby. Jedná se tzv. stavbu na stavbě a podle výkonu se liší i způsob povolení od – umístění územním rozhodnutím až po společné povolení."

Ing. Kateřina Vorlová
vedoucí oddělení povolování a umísťování staveb
Úřad městské části Praha 13

Hlaste a zapisujte závady

Pokud dojde ve vašem bytě k jakékoli havárii nebo závadě, informujte okamžitě správce objektuvýbor SVJ, aby bylo možné zabránit dalším škodám u vás i v dalších bytových jednotkách. Stejně tak hlaste, prosím, závady, kterých si všimnete ve společných prostorách domu, po ohlášení je zapište do tabulky na vývěsce svého vchodu.

Opravy v roce 2021

V průběhu léta avizované výběrové řízení se týkalo montáže nového, digitálního zvonkového systému. Podařilo se jej na podzim dokončit, vybraná firma Elektro Elefant s.r.o. provedla veškeré práce dle smlouvy a předala nová tabla k užívání. Mírný skluz byl způsoben mnoha technickými problémy, které byly při montáži odhaleny a týkaly se všech tří vchodů.
Odstranit závady (po 22 letech užívání zastaralého zvonkového systému systému) se nakonec podařilo a dálkové otevírání přes bytové zvonky bylo zprovozněno 1. listopadu 2021. Všichni majitelé (či uživatelé) bytů byli vyzváni, aby si systém vyzkoušeli.

Opravy domu pozastaveny

Kvůli rozpuštění shromáždění vlastníků dne 30. června 2021, které pro nízkou účast nebylo usnášení schopné, nelze nyní pokračovat v určitých započatých procesech nutných pro plánovanou údržbu a revitalizaci domu. Vzhledem k nutnosti některých velkých oprav bude Shromáždění vlastníků svoláno v tomto roce znovu, aby bylo možné dosáhnout schválení.

Opravy v roce 2020 (II.)

Garážové dveře – v roce 2019 zrealizována výměna, zatím bez jakýchkoli připomínek.

Výtahy – předpokládáme v budoucnu výměnu výtahů, zatím lze při současném stavu oprav fungovat s firmou KONE bez zásadních problémů.

Fasáda – výběrové řízení proběhlo v roce 2018, doplníme, nabídky se velmi liší dle postupů, řešení i materiálů. Předpokládáme, že bychom mohli dostat dobré nabídky v roce 2021.

Střecha – je v současné době v pořádku, jiskrové zkoušky proběhly opakovaně.

Balkóny a lodžie – opravy hydroizolací balkonů a lodžií provádí spolupracující firma Revist s.r.o. průběžně dle nahlášených závad.

Výměny kalorimetrů + vodoměrů i kohoutů proběhly, další problémy však budou následovat na vedení v šachtách vzhledem ke stáří domu. Bude řešeno dle potřeby individuálně. Jakékoli zatékání v šachtách je třeba hlásit správci objektu okamžitě!

Okna – firma Okenní servis opět provedla kompletní prohlídku a servis na chodbách, v bytech dle požadavků. Výměny těsnění jsou bez problémů (a velmi účinné), servis kování je problematický, tato okna se již nevyrábí.

Datová síť – dle předchozí informace je již instalována optická síť T-Mobile do všech pater, tedy konkurence k UPC (nyní Vodafon). Ceny služeb je možné si nechat vypočítat dle individuálních požadavků u provozovatele.

Opravy v roce 2020

Podle zájmu přihlášených vlastníků proběhla oprava oken v bytech (ve většině případů výměna těsnění). Firma Okenní servis ještě řeší individuálně několik případů, kde je třeba objednat součástky. I na podestách domu byly zároveň seřízeny rámy.

Upozorňujeme na zákaz nechávat zde okna permanentně otevřená, či jakýmkoli způsobem zasahovat do kování, například vyměňovat kliky!

Opravy v roce 2019 (II.)

Podle plánu proběhly v roce 2019 tyto opravy a úpravy:

U vlastníků bytů, kteří hlásili závady na svých balkonech/lodžiích (21 osob), provedla odborná firma prohlídky a následně jsme dostali vyhodnocení závad. Pokud se jednalo o nutné opravy hydroizolací, či zatékání po kabelech (světla), byly opravy provedeny v průběhu října. V ostatních případech šlo o defekty na fasádě, římsách apod., kterých je již na celém domě výrazně více. Toto bude komplexně řešeno až při plánované obnově fasády domu.
Výběrové řízení na specializované provádějící firmy již proběhlo, zúčastnilo se 7 firem, tři odstoupily z důvodu nedostatečného technického vybavení pro provedení práce v našem komplikovaném a členitém terénu (= zadní část domu - předzahrádky, svah, stromy). Na následujícím shromáždění SVJ budeme hovořit o tomto důležitém záměru.

Z důvodu nespokojenosti a problémů s pojených s fakturací byla ukončena smlouva s firmou Aneda (úklid, údržba zeleně). Výběrovým řízením byla vybrána firma A-Z Perfect Cleaning s.r.o., která nastoupila od 1. srpna 2019.

Velmi podobné důvody a opakovaná nespokojenost se servisem nás vedly k ukončení spolupráce s firmou Otis a.s. Od 1. prosince převzala servis výtahů v našem domě firma KONE a.s. Věnujte pozornost novým pohotovostním číslům v kabinách výtahů 800 115 115. Uveřejněné pohotovostní číslo použijte POUZE při akutním problému – zastavení kabiny, vyproštění osob apod.

V říjnu se podařilo realizovat dlouho plánovanou údržbu zeleně, dosadby keřů a prořezy stromů. Odklady prací způsobovala nepřízeň počasí (dlouhodobé sucho a teplo). Už v létě byl zajištěn přípoj hadice v úklidových komorách, správce objektu RVW zajišťuje zavlažování.

Ve vchodě č. 12 byla v prosinci hlášena porucha dálkového otevírání přes zvonky, provedena oprava elektroinstalace a otevírání opět zprovozněno. Pokud v některém bytě zaznamenáte problém (týká se všech vchodů), může se jednat o poruchu na vašem telefonu aparátu (domofon) v bytě. V tomto případě lze nahlásit správci objektu a výměnu si objednat. Upozorňujme, že se jedná o placenou službu.

V prosinci proběhla dlouho očekávaná dodávka a montáž objednaných garážových vrat firmou Glob Trade td. Ke zprovoznění vrat došlo během dvou dnů.

Jednáním s ředitelstvím firmy Kaufland se podařilo dohodnout ukončení osvětlení na reklamním panelu s koncem pracovní doby, tedy po 22. hodině.

Opravy v roce 2019 (I.)

Hydroizolační závady na lodžiích budou probíhat v měsících říjen až listopad 2019. Týkají se lodžií, kde proběhla prohlídka a oprava byla vyhodnocena jako akutní. V některých případech se nejednalo o hydroizolace, ale závady na fasádě. Zde bude oprava provedena při celkové opravě fasády.

V měsíci září proběhla kontrola šachet, měřičů tepla, kohoutů a těsnění před začátkem topné sezony. U některých závadných kohoutů došlo k výměně.

V září 2019 proběhla kontrola střešního pláště s provedením drobných oprav.

Hlaste závady na lodžiích a balkónech

Všechny majitele a uživatele bytů vyzýváme, aby nahlásili správci objektu p. Kovaříkovi na e-mail: karel.kovarik@rvw.cz (tel. 774 416 375) jakékoli hydroizolační závady na vašich lodžiích, které se objevily během posledního období zima 2018/jaro 2019. Týká se zejména zjištění závad a průsaků z balkónů (lodžií) v bytě nad vámi, nebo na vašich vlastních.

Nezapomeňte napsat své jméno, číslo bytu, popis závady a aktuální telefon (e-mail). Eventuální problém nahlaste nejpozději do 15. května 2019. O termínu revize budete informováni s předstihem.

Opravy v roce 2018

Po výměně a osazení zbývajících dvou vnitřních dveří (vchody 10 a 12) a dokončení zednických prací ve všech vchodech proběhla výmalba přízemních vstupních prostor. Celé zakázky se ujala osvědčená firma Revist s.r.o., která se ve výběrovém řízení umístila (dle cenové nabídky) na 2. místě s tím, že zakázka s nejnižší cenou byla neúplná a cenový rozdíl velmi malý.

V průběhu roku 2018 bylo zatím řešeno:
Opravná revize hydrantů a hasičských přístrojů, výměna zářivek v garážích, opravy garážových vrat + čištění garáží mokrou cestou, odvoz předmětů odložených majiteli bytů ve společných prostorách domu (přes opakované výzvy!), malé opravy na střešní krytině (provedení jiskrové zkoušky), nátěry zábradlí, výměna zničeného drátoskla.

Výbor SVJ musel v období květen-červen umožnit přístup na pozemek před vchody firmě provádějící revize, opravy a údržbu kolektorů. Došlo zároveň k demontáži a zasypání dvou odstavených. Firma provedla po dokončení úpravu zeminy a znovu osetí travou (vzhledem k počasí bohužel zbytečné).

V plánu:
vyhledání firmy pro částečné očištění fasády v místech usazených řas a plísní.

Upozorňujeme, že na větší zakázky, které nespadají do běžné údržby pod správce objektu RVW Facility s.r.o., jsou veškerá VŘ archivována a v případě zájmu doložitelná.

Výměna vnitřních dveří a výmalba

V červenci 2017 byla zahájena výměna vnitřních dveří. Bohužel došlo k nedodržení termínů, zakázka byla kompletně dokončena a předána až v lednu 2018. Pro plánovanou výměnu dvou dosluhujících dřevěných portálů bez elektroniky (vchody 2537, 2538 - zadní vstup) bude proto vybrán jiný dodavatel. Teprve po celkovém dokončení dojde k výmalbě vstupních prostor.

Opravy v roce 2016

Proběhla plánovaná odborná rekonstrukce elektroinstalace a došlo k přepojení výměníkové stanice pod samostatný jistič. O narovnání rozdílů ve vyúčtování byli podrobně informováni majitelé bytů při shromáždění vlastníků 20. června 2016. Bylo vyřešeno v rámci vyúčtování za rok 2015 správcem objektu.

Upozorněním na bezpečnostního rizika nám byla doporučena úprava terénu na některých místech v okolí domu a zároveň zabezpečení průchodu domem na pravém vstupu nad svahem. Zábradlí se zástěnou bylo vyrobeno podle příslušných bezpečnostních norem. Došlo také k montáži bezpečného pojezdu pro kočárky ve vstupu do garáží - vchod 2539/8

Shromážděním vlastníků byla schválena rekonstrukce vnitřního osvětlení domů a vstupů. Provedli jsme výběrové řízení, ze sedmi účastníků byla vybrána firma Nekvasil elektro s.r.o. V srpnu proběhla montáž všech svítidel s vestavěným pohybovým čidlem. Seřízení rozsahu podle světelných parametrů provede v podzimním období zástupce firmy.

Byly dokončeny opravy osvětlení na některých balkonech podle nahlášených závad majitelů bytů z let 2015 a 2016.

Oprava podesty a vstupní lávky vchodu 2537/12 odhalila další problémy špatné konstrukce (včetně zatékání dovnitř bočně). Z tohoto důvodu nám bylo doporučeno odborníky zajištění okrajů lávky nerezovými límci, montáž proběhla v říjnu.

Výmalba přízemních prostor všech vchodů byla realizována po ukončení veškerých vnitřních oprav.

Kontrola prasklin ve zdech a statiky

harmonogram opravKoncem roku 2015 byly majitelkou bytu v 1. NP vchodu č. 10 hlášeny praskliny na stěnách. Vzhledem k dosti závažnému rozsahu byla objednána odborná revize a následně vypracování posudku statikem. V průběhu prosince 2015 a ledna 2016 byly prověřeny i další byty a celkový stav domu včetně suterénu (garáží).

Výsledek posudku dopadl pozitivně ve smyslu závažnosti poškození zdiva i bezpečnosti. Podobné poškození bylo zjištěno ještě v přízemním bytě stejného vchodu. Statický posudek ovšem nevylučuje další drobné či větší praskliny, které se v mnoha bytech objevovaly již v minulosti, a díky charakteru podloží a klimatickým podmínkách se dají očekávat i v budoucnu. Kompletní podrobný statický rozbor je uložen u správce objektu.

Kvůli opakujícím se dotazům na možnost malých individuálních oprav byly na vývěskách všech tří vchodů zvěřejněny kontakty na spolupracující stavební firmu Revist s.r.o. Samozřejmě zaleží na rozhodnutí majitele bytu, zda nabídky využije, či nikoli.

Opravy v roce 2015

Září 2015 - byly dle plánu provedeny odborné prohlídky lodžií, kde byly hlášeny závady (firma Revist s.r.o. + zástupce výboru SVJ). Při té příležitosti byla zaznamenána větší závada na fasádě mezi 3. a 4. patrem (vchod 2537/12, čelní stěna). Po obdržení revizní zprávy dojde k rozhodnutí o řešení, tak aby bylo možné objednat opravy co nejdříve.

V létě 2015 došlo k náročné opravě ukotvení střešního límce a znovuosazení skel bezpečnějším způsobem. Bohužel v srpnu se projevily závady na střeše (prosakování vody) kvůli množství dalších drobných trhlin na povrchu pláště, související ještě s původní havárií na starém střešním límci spojenou s tříštěním skel, která létala po střeše (nad vchodem 2539/8). V srpnu nachal správce objektu Trigema Facility s.r.o. provést nejprve zátopovou a následně jiskrovou zkoušku. Došlo k opětovnému zalepení drobných trhlin v plášti. Protože jde stále o problém spojený s havárií, oprava bude uhrazena z pojištění objektu.

Prohlídka balkonového osvětlení podle nahlášených závad dopadla ve většině případů pro majitele bytů negativně. Vnitřní elektrorozvody poškozené průběžným zatékáním jsou vlhkostí zničeny a bez náročného sekání do fasády je nelze opravit. Na podzim 2015 dojde k zaslepení a odstranění světel. Možnost náhradního osvětlení těchto lodžií bude řešena následně.

V dubnu 2015 proběhla havarijní oprava skleněného střešního límce (vchod 2539/8). Oprava byla provedena spolupracující firmou Revist s.r.o., úhrada opravy přes pojistnou smlouvu domu (pojišťovna ČSOB)

Firma OTIS po vleklých jednáních provedla ve všech vchodech generální servis výtahů včetně výměny nosných prostředků a trakčních kol.

Opravy v roce 2014

V prosinci bylo dokončeno mřížování všech garážových oken a zároveň rozpracované úkoly z tohoto roku - revize hromosvodů, výměna 2 nefunkčních zářivkových těles, výměna nástěnek za nehořlavé (požární ochrana), servis garážových vrat a čipového systému garáže.

Pokračuje jednání s firmou OTIS o výměně lan ve výtazích. Opakovaně urgujeme dodání revizní zprávy z roku 2014, na jejímž podkladě bude možné objednat generální servis výtahů.

Majitelé bytů byli vyzváni, aby nahlásili případné problémy na balkonech/lodžiích, které by se týkaly zatékání vody, s možností posouzení odbornou firmou. Přihlásilo se 5 osob, revize proběhla 12. prosince 2014. Případné opravy budou řešeny na základě posudku na jaře 2015.

V průběhu května–července bylo realizováno zabezpečení domu pomocí chráněné čtečky čipů KABA CLEVER COMPACT, která byla instalována vždy do obou stávajících vstupních dveří se samozamykacími zámky CES. Všichni majitelé bytů, nebo jejich zástupci, obdrželi čipy v maximálním možném počtu 4 ks/bytová jednotka. Instalace zabezpečení byla provedena firmou Kaltmeyer s.r.o.

V únoru je zajištěn servis oken v bytech vlastníků, a to pouze na individuální vyžádání vlasníkem bytu. Veškeré podrobné informace o termínech a podmínkách sledujte na vývěskách ve vašich vchodech. Pro eventuelní dotazy technického rázu kontaktujte pana Michala Geberleho, tel. 777 604 067 za Okenní servis s.r.o.

V lednu proběhl plánovaný servis oken/dveří ve společných částech domu a byly opraveny všechny závady na rámech, těsnění, závěsech, kličkách apod. Servis prováděla specializovaná firma Okenní servis s.r.o., IČO 27422739, spolupracující s Trigema facility s.r.o.

Opravy v roce 2013

Letos se podařilo dokončit plánované opravy:
1) dočištění dlažby předsunutých balkonů dle požadavků majitelů
2) opravy zídek anglických dvorků (vnitřní fasády)
3) rekonstrukce vstupní lávky, výměna vnitřní poškozené vložky dveří (vchod č. 12)
4) oprava schodiště (vchod č. 10)
5) oprava poškozených vchodových dveří, antigraffiti nástřik zleva, nátěr zábradlí (vchod č. 8)
6) plánovaná výměna kalorimetrů a vodoměrů v bytech (firma R.T.N)
7) sanace poškozené šachty protékáním vody (vchod 12 - 0. až 4. podlaží)

Zároveň byly odstraněny drobné závady v domech hlášené majiteli bytů během roku 2013 a provedena nově jedna oprava hydroizolace lodžie (vchod č. 10). Jednalo se o dokončení zakázky provádějící firmy Revist s.r.o.

Plánované opravy v roce 2012

25. ledna 2012 byl na schůzi výboru SVJ připraven postup dalších oprav a rekonstrukcí pro rok 2012, které již byly projednány a schváleny všemi účastníky schromáždění vlastníků, které proběhlo 29. listopadu 2011. Z časově náročnějších záležitostí připomínáme, že na jaře tohoto roku proběhne natírání zábradlí u lodžií i předzábradlí francouzských oken, ve všech bytech. Spolupracovat budeme nadále s firmou Revist, s. r. o., se sídlem Pod Višňovkou 1661/33, provoz Pohřebačka 44, Opatovice nad Labem.

Opravy balkonů - dokončena III. etapa

Ve spolupráci s firmou Revist s. r. o. byla v srpnu 2011 ukončena už třetí, v tomto roce poslední etapa oprav a rekonstrukcí lodžií/balkonů ve všech bytech Kodymova 2537-2539. Jednalo se o balkony, kde byla závada nahlášena ze strany majitelů bytů nebo byla prokazatelně zjištěna při prohlídkách, které probíhaly od září roku 2010. Harmonogram oprav byl zveřejňován na vývěskách domu. Pokud zatékání trápí i vaši jednotku, kontaktujte výbor SVJ.

Harmonogram oprav balkonů a lodžií I.

harmonogram oprav Na základě nahlášeného stavu lodžií a balkonů a zatékání fasádou bylo do první etapy oprav zařazeno 9 bytů. Stavební firma Repcolor, která vzešla z výběrového řízení, zahájí opravy 29. listopadu 2010.
První etapa oprav se týká 9 bytů ve vchodech 8 a 10. Ve druhé etapě buou následovat prohlídky dalších balkonů. V případě dotazů můžete kontaktovat výbor SVJ e-mailem.

Zatékání - dotazníkový průzkum

dotazník k zatékání Do poštovních schránek byl rozdán tento dotazník ohledně zatékání do bytů, zejména z prostoru balkonů a lodžií. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do 31. 3. 2009 do schránky svého zástupce ve výboru SVJ, do schránky SVJ nebo je zašlete poštou. Informace nám můžete poslat také e-mailem. Na základě zjištěných dat bude určen harmonogram oprav.

Chystané opravy

Po letošní největší akci - výměně dveří a zámků - nás čekají ještě některé menší opravy v domě. Na podzim to budou pradvěpodobně opravy podlah ve všech výtazích a malování společných prostor. To by mělo navázat na zatím poslední (a vlastně i první od kolaudace domu) v roce 2006, kdy byly vymalovány chodby od suterénu po schodiště do 2. patra.

Vzhledem k delším vyjednáváním o rozsahu a cenách oprav a z důvodu klimatických podmnínek byla realizace přesunuta na jaro 2009.

Dveře zámky

V červnu a červenci 2008 byly vyměněny zámky ve společných prostorách a také všechny vchodové dveře domu. Bližší informace a také pokyny pro žádost o nové klíče najdete na samostatné stránce.

Vyklizení kočárkárny ve vchodu 2537

upozornění - kočárkárna Po dobu výměny vchodových dveří bude uzavřena kočárkárna ve vchodu 2537/12. Dodavatelská firma ji bude využívat jako sklad materiálu a nářadí. Žádáme všechny uživatele této kočárkárny, aby na období 16. června - cca 10. července 2008 přemístili svá kola a kočárky do jiných prostor. Pokud tak neučiní, nebudou k nim mít v uvedeném období přístup.

Výměna vodoměrů a kalorimetrů

U firmy M. Andrýs byla objednána repase kalorimetrů a výměna vodoměrů všech jednotek. Budou prováděny v období 15. 5. - 30. 6. 2008, konkrétní termíny budou zveřejněny nejméně 5 dní předem ve společných prostorách domu. Žádáme vlastníky všech jednotek, aby umožnili pracovníkům firmy přístup k vodoměrům a umožnili jejich výměnu.

Natírání plotů

Bylo objednáno provedení nových nátěrů dřevěných plotů ve "vnitrobloku". Jakmile to umožní počasí, provede objednaná firma obroušení, očištění a 3vrstvý nátěr z obou stran. Prosíme vlastníky a uživatele jednotek 404, 401, 501 a 505 o umožnění vstupu na dvorky. O konkrétních termínech by měl informovat zástupce společnosti Austis. (Pokud by vlastníci/uživatelé neumožnili přístup na dvorky, museli by na ně pracovníci lakýrnické firmy vstoupit bez jejich vědomí.)

Výměna zámků a vchodových dveří

Na základě schválení shromážděním vlastníků byla objednána výměna dveří a zámků ve společných prostorách domu. V červnu budou postupně vyměňovány zámky dveří (přední i zadní vchodové dveře, zádveří, garáže, garážová zádveří, kočárkárny, úklidové komory...), začátkem července by měly být vyměněny vchodové dveře. Ještě předtím je třeba, aby si vlastníci jednotek převzali nové klíče.

Následky vichřice

Žádáme vlastníky a uživatele bytů, aby co nejdříve nahlásili výboru společenství všechny ŠKODY ZPŮSOBENÉ VICHŘICÍ ve dnech 18.-21. ledna 2007. Jde zejména o prasklé nebo roztříštěné výplně balkónů, plášť budovy poškozený poletujícími předměty apod.

Pokud možno škody zadokumentujte (fotoaparátem, kamerou). Pokud byste je opravovali na vlastní náklady, uschovejte originály všech dokladů. Oprava by měla být hrazena z pojistky domu. Informace o poškození a kontakt na osobu užívající jednotku zasílejte e-mailem na kodymova@kodymova.cz, vhoďte do schránky SVJ ve vchodu 2538 nebo do schránky zástupce svého vchodu ve výboru (2539 - Havlín, 2537 - Rosenauer).

 

praskliny v kočárkárně 2537 Objekt Kodymova 2537-2539 byl postaven společností IPS a.s. (později IPS-Skanska a.s., dnes Skanska a.s.), zkolaudován byl 4. února 1999. Časem se na domu objevilo poměrně dost závad, z nich nejčastější a nejzávažnější jsou zatékání do fasády, nedostatečná zvuková neprůzvučnost stěn a praskliny na vnitřních příčkách.

Zatékání do fasády

Podle informací vlastníků dochází v posledních měsících k zatékání do fasády a tím k pronikání vlhkosti do některých bytových jednotek a na balkóny. Předběžně je vina buď v chybné konstrukci pláště budovy (např. vynechání některé z vrstev zateplení) nebo v konstrukci střechy.

Vzhledem k tomu, že na střechu je záruka až do 31. 12. 2006, ale společnost Skanska na žádost o řešení nereaguje, rozhodl se výbor SVJ na své schůzi 10. května 2006, že nechá vypracovat znalecký posudek, který odhalí příčiny zatékání. Zajištěním vypracování posudku byl pověřen V. Bílý.

Pro vypracování posudku výbor SVJ potřebuje mít přehled o bytových jednotkách, kterých se zatékání týká. Žádáme jejich majitele, aby číslo jednotky, popis závady a kontakt na sebe sdělili do 1. září 2006 e-mailem nebo poštou na adresu výboru nebo přímo do schránky zástupce svého vchodu.

Zvuková neprůzvučnost

V roce 2001 začali vlastníci b. j. upozorňovat na nedostatečnou zvukovou neprůzvučnost (tzn. nedostatečnou zvukovou izolaci) stěn bytů. Jde o mezibytové příčky tvořené materiálem Porotherm 250. Vzhledem k množství reklamací podložených nákladným měřením hlučnosti nakonec společnost Skanska Facilities Management CZ s reklamací souhlasila. Navrhla všem, kteří problém reklamovali, dvě varianty řešení: Buď stěny doplní o dodatečnou izolaci sama Skanska, a nebo vlastníkovi vyplatí finanční kompenzaci podle plochy stěny.

Praskliny vnitřních příček

praskliny v kočárkárně 2537 praskliny u schránek 2537 Už krátce po dokončení domu se začaly na vnitřních příčkách (tvořených materiálem Hebel) objevovat praskliny. Tyto praskliny jsou většinou horizontální a v podstatě kopírují tvar jednotlivých tvárnic. Skanska FM tuto závadu uznala v rámci záruční lhůty jako opravitelnou a reklamujícím ji opravila vybroušením spár, přetmelením a vymalováním. Bohužel se závada objevuje po letech znovu.

Řešení závad

Posudek AK Zavadil Obecně platí, že závady na jednotlivých bytových jednotkách si řeší sami majitelé. Výbor SVJ řeší závady týkající se společných částí domu (např. fasáda).

Kvůli četným dotazům nechal výbor SVJ v květnu 2006 vypracovat posudek týkající se možnosti dodatečné reklamace závad zvukové neprůzvučnosti a prasklin příček. Bohužel z něj vyplývá, že po vypršení záruční lhůty již není cesta, jak požadovat nápravu na prodejci. Tyto závady tak musí řešit každý vlastník na své náklady. V případě společných prostor (např. kočárkárna) bude oprava hrazena z fondu oprav.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist