Shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Podklady pro shromáždění 2023

vyúčtování nákladů 20228. června 2023:
Pro chystané shromáždění vlastníků zveřejňujeme podklady:
– vyúčtování nákladů za rok 2022,
– porovnání nákladů za roky 2021 a 2022,
– návrh stanov,
– nabídku RVW na řešení předsednictví výboru SVJ.

porovnání  nákladů návrh stanov nabídka profi předsednictví

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2023

pozvánka na shromáždění 2023 plná moc 2023 1. června 2023:
Vážení členové společenství – vlastníci, dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná ve čtvrtek 15. června 2023 od 19.30 hodin v prostoru garáží. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce. Je třeba zvolit nové členy orgánů společenství, schválit vyúčtování a změnu stanov!

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2022

pozvánka na shromáždění 2022 9. června 2022:
Vážení členové společenství – vlastníci, dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 23. června 2022 od 19.30 hodin v prostoru garáží (vchod č.p. 2538). V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.
Žádáme vás o zajištění vaší účasti, ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci.
doplněno: Kvůli nízké účasti majitelů bytů (či zplnomocněných osob) na svolaném shromáždění 23. 6. 2022 došlo k jeho rozpuštění, protože jsme opět nebyli usnášení schopni.

Shromáždění vlastníku se neuskutečnilo

Shromáždění vlastníků bylo včas avizováno na termín 30. června 2021. Pro rekordně nízkou účast pouhých 38 % členů SVJ nebylo ani zahájeno (shromáždění při tomto počtu není usnášeníschopné).

Bohužel tak v současné době nemáme schválené důležité aktuální stanovy, které byly připraveny dle současných platných zákonů v právní kanceláři. Výbor musí pokračovat podle stanov současných, což přináší jistá omezení.

Jedním z nejdůležitějších připravených bodů programu bylo seznámení s výsledkem výběrového řízení na zhotovení nové fasády domu. Bez hlasování nelze opravu uskutečnit. Tato situace je o to horší, že ceny stavebních prací letí prudce nahoru. Značná vytíženost stavebních firem (při nedostatku pracovníků i stavebního materiálu) komplikuje nutnou revitalizaci domu. To, co jsme společně projednali při loňském shromáždění a připravovali do současnosti, je nyní zastaveno. Důsledky pro nás všechny rozhodně nebudou pouze finanční.

Před rozpuštěním Shromáždění vyzvali manželé Krajsovi výbor, aby vysvětlil, proč byla zrušena možnost nahlížet na náš transparentní účet vedený u Raiffeisenbank. Přestože k ničemu takovému nedošlo, ověřili jsme hned následující den situaci u účetní RVW Facility s.r.o., paní Valové. Žádnou informaci neměla.

Protože byli členové výboru vyzváni, aby podali vysvětlení všem členům Společenství, prošetřili jsme situaci v bance u pracovníka, který má správu účtu na starosti (Radek Šťavík). Jeho vyjádření:
Účet 2389228001/5500 Kodymova 2537-2539, Společenství je transparentní, žádná změna provedena nebyla a je volně dostupný na stránkách www.rb.cz.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2021

pozvánka na shromáždění 2021 14. června 2021:
Vážení členové společenství – vlastníci, dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 30. června 2021 od 19.30 hodin v prostoru garáží (vchod č.p. 2538). V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné. Dle současných vládních nařízení je již možné uskutečnit shromáždění za fyzické přítomnosti všech spoluvlastníků.
Předpokládaný program:
1. Prezence, kontrola plných mocí
2. Zpráva výboru
3. Odsouhlasení vyúčtování za rok 2020
4. Odsouhlasení stanov
5. Opravy a úpravy domu
6. Různé
Žádáme vás o zajištění vaší účasti, ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci. Podklady jsou na vývěskách a zde na webových stránkách SVJ:

pohyb na účtech stav účtu DZOI porovnání nákladů 2019 vs. 2020

Shromáždění vlastníků 2020

Účast na shromáždění vlastníků 29. června byla 52,72 %. Nejdůležitějším bodem programu byla volba 3. člena výboru po odstoupení Mgr. Srnové a odsouhlasení vyúčtování za rok 2019.

Další informace se týkaly stavu účtů, pohledávek po neplatičích nebo pojištění nemovitosti, provedených i plánovaných opravpozemků pod domem.

Několik připomínek účastníků se týkalo nehlášených hlučných oprav v bytech. Upozorňujeme, že vždy je třeba informovat výbor a ostatní obyvatele domu s předstihem. Stejně tak jsou stížnosti na nerespektování pořádku v garážových prostorách – majitelé nadále umísťují na svých stáních hořlaviny. Bezpečnostní prohlídky to znamenají a budou rozesílány pokuty majitelům.

Opakující se stížnosti jsou na krmení volně žijících zvířat v okolí, zejména holubů. ÚMČ Prahy 13 opakovaně sděluje, že je třeba kontaktovat městskou policii, která pokutuje tyto osoby.

Úklidová a zahradnická firma byla po odhalení falešné faktury řešena okamžitou výpovědí, v současné době spolupracujeme s vítězem výběrového řízení, společností AZ Perfect Cleaning s.r.o.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2020

pozvánka na shromáždění14. června 2020:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 29. června 2020 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2019, zvoleni členové výboru SVJ, projednány opravy a úpravy domu i další body programu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2019

pozvánka na shromáždění6. června 2019:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 24. června 2019 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2018, projednán stav prodeje pozemků pod domem, opravy a úpravy domu i další body programu.

Shromáždění vlastníků 2018

19. srpna 2018:
Nejdůležitějším bodem jednání při Shromáždění vlastníků jednotek 10. července 2018 byly informace ing. Bílého o probíhajícím odkupu pozemků pod naším domem. Vlastníci bytů byli vyzváni, aby ve vlastním zájmu co nejdříve uzavřeli své individuální smlouvy. Celý proces od podání žádosti na MHMP do vyřízení prodeje probíhá v řádech týdnů (bližší informace na stránce POZEMKY).

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2018

pozvánka na shromáždění8. června 2018:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v úterý 10. července 2018 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2017, projednán další postup prodeje pozemků pod domem a schváleny další body programu.

Zápis ze shromáždění 2017

zápis ze shromáždění30. června 2017:
Účastníci shromáždění byli informováni o změně vlastníka správcovské firmy. Po seznámení s jednotlivými položkami bylo schváleno hospodaření v roce 2016. Dále byli přítomní informováni o zůstatku na účtu fondu oprav, prodloužení pojistné smlouvy domu, odborné zkoušce výtahů, právních úkonech vůči neplatičům, odkupu pozemků dle schválení MHMP a systému uzavření smluv, objednané výměně vnitřních vstupních dveří, čerpání fondu oprav i doplnění a úpravě stanov. Po diskusi týkající se zejména pozemků byl zvolen nový výbor SVJ. Účast na shromáždění byla 50,571 % vlastníků.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2017

pozvánka na shromáždění21. května 2017:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 19. června 2017 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2016, projednán prodej pozemků pod domem a schváleny další body programu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2016

pozvánka na shromáždění1. června 2016:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 20. června 2016 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2015 a projednány i schváleny další body programu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2015

pozvánka na shromáždění11. května 2015:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 25. května 2015 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2014.

Shromáždění vlastníků 2014

11. ledna 2015:
Odsouhlasení klíčových rozhodnutí společenství:
Shromážděním ze dne 23. června 2014 bylo schváleno vyúčtování za rok 2013. Rozúčtování provádí správce objektu Trigema Facility s.r.o., který je rozešle jednotlivým majitelům bytů. Shromáždění dále odsouhlasilo nový vzorec pro rozúčtování nákladů.

Shromáždění uložilo výboru:
a) pokračovat v jednání s magistrátem hl. m. Prahy v záležitosti odkoupení pozemků
b) prověřit možnost doplnění zabezpečení čipového osazení vnitřních dveří.
Výsledky hlasování: pro 56,155 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %

Pozvánka na Shromáždění vlastníků 2014

pozvánka na shromáždění27. května 2014:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 23. června 2014 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2013.

Shromáždění vlastníků 2013

Na shromáždění vlastníků 24. června 2013 byla novým správcem objektu Kodymova 2537-2539 schválena společnost Trigema Facility s.r.o., člen skupiny Trigema, která vzešla z výběrového řízení. Spolupráce s novým správcem byla zahájena 1. září 2013. Veškeré kontakty na správce naleznete na vývěskách jednotlivých vchodů. Další informace ke shromáždění budou doplněny později...

Shromáždění vlastníků 2012

Výbor SVJ byl pověřen hledáním a vybráním nového správce objektu, po ukončení smlouvy s firmou Austis.

Shromáždění vlastníků 2011

Shromáždění vlastníků z června 2011, které pro minimální počet účastníků nebylo usnášeníchopné, muselo být letos opakováno. Stalo se tak 29. listopadu 2011, tentokrát byl počet zůčastněných dostatečný k odsouhlasení vyúčtování za rok 2010. Rozúčtování provede správcovská firma, která je rozešle jednotlivým majitelům.

Podklady - vyúčtování 2009

rozúčtování tepla 2008 Přehled nákladů domu - podklad ke schválení vyúčtování roku 2009.

Podklady - rozúčtování tepla 2008

rozúčtování tepla 2008 Jedním z bodů shromáždění svolaného na červen 2010 je schválení způsobu rozúčtování tepla za rok 2008, který byl poznamenán poruchou velkého množství kalorimetrů a jejich výměnou. V přiloženém dokumentu najdete vysvětlení, proč se k teplu za rok 2008 vracíme a o jakých variantách bychom měli rozhodnout.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění9. června 2010:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v úterý 29. června 2010 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2009 a dovolen chybějící člen výboru SVJ.

Shromáždění vlastníků 19. května 2009

zápis ze shromážděníShromáždění vlastníků bylo ve znamení diskusí ke dvěma bodům: vyúčtování za rok 2008 (především kvůli rostoucím nákladům na teplo a kvůli rozdílným odběrům na elektroměrech) a koupě pozemků pod objektem. Bližší informace jsou součástí zápisu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění3. května 2009:
Zveme vás na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v úterý 19. května 2009 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - aby mohlo být odsouhlaseno vyúčtování domu za rok 2008.

Podklady pro vyúčtování nákladů za rok 2007

Podklady k bodu programu Odsouhlasení vyúčtování za rok 2007 naleznete v přiloženém dokumentu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění5. června 2008:
Na vývěskách domů, ve schránkách a na těchto stránkách byla zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v pondělí 16. června 2008 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. Je třeba odsouhlasit vyúčtování domu za rok 2007, zároveň budou předávány nové klíče od domu a společných prostor.

Shromáždění vlastníků 11. prosince 2007

zápis ze shromážděníShromáždění vlastníků především zvolilo nové členy výboru a kontrolní komise. Bližší informace jsou součástí zápisu.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění26. listopadu 2007:
Na vývěskách domů, ve schránkách a na těchto stránkách byla zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v úterý 11. prosince 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. Je třeba zvolit nový výbor a kontrolní komisi, proto je nutné, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

Shromáždění vlastníků 21. června 2007

zpráva výboruProtože se lednového shromáždění vlastníků zúčastnila méně než polovina vlastníků a shromáždění nebylo usnášeníschopné, svolal výbor náhradní shromáždnění na konec června. Na úvod přednesl zprávu o činnosti za uplynulý rok a půl.

zápis ze shromážděníShromáždění vlastníků se zúčastnilo - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci - přes 66 % vlastníků. Díky tomu mohlo být schváleno nové znění stanov (s ohledem na změnu legislativy), hospodaření za rok 2006 i změna výše záloh zohledňující skutečné náklady na provoz domu. Viz zápis z jednání. Originály příloh jsou k nahlédnutí u výboru SVJ.

Podklady pro jednání Shromáždění vlastníků

15. června 2007:
Na vývěskách domů a na těchto stránkách jsou zveřejněny podklady k bodům 2., 3. a 4. navrženého programu shromáždění konaného 21. června 2007. Můžete si stáhnout a prostudovat:
současné stanovy našeho SVJ platné od prosince 2003,
vzorové stanovy s vyznačením převzatých částí,
stanovy SVJ s vyznačenými změnami převzatými ze vzorových stanov,
návrh nového znění stanov SVJ.

Původní stanovy SVJ byly vytvořeny na základě vzorových stanov platných v roce 2001. V roce 2004 vznikly nařízením vlády vzorové stanovy zcela nové. Dle zákona platí, že oblasti, které jsou ošetřeny ve vzorových stanovách, ale nejsou definovány ve stanovách konkrétního společenství, platí podle vzorových stanov. Abychom se nemuseli řídit zároveň stanovami našeho SVJ i vzorovými stanovami a hledat v nich, kde je co ošetřeno, je třeba převzít znění vzorových stanov. Vzhledem k rozsahu změn nejde jen upravit pár stávajících bodů, ale mění se téměř všechny odstavce.

Podklad k bodu "odsouhlasení vyúčtování za rok 2006" obsahuje tabulku s rozpisem nákladů za rok 2006 podle jednotlivých oblastí a dodavatelů, porovnání s rokem 2005 a s předepsanými zálohami.

Podklad k bodu "navýšení záloh na služby a provoz domu" obsahuje tabulku s návrhem nové výše záloh. V tabulce jsou rozepsány skutečné náklady za rok 2006 podle jednotek (rozpočítáno dle plochy). Oproti nákladům roku 2006 je navýšena položka "servis" (o 5 Kč/m2 měsíčně - kvůli plánovaným výměnám kalorimetrů a vodoměrů) a u garáží je doplněna položka "Fond oprav". Pro porovnání je uvedena i současná výše záloh a procentní nárůst.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění5. června 2007:
Na vývěskách domů, ve schránkách a na těchto stránkách byla zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. Na lednové shromáždění přišlo málo lidí a shromáždění tak nebylo usnášeníschopné.

Podklady pro jednání Shromáždění vlastníků

Na vývěskách domů a na těchto stránkách jsou zveřejněny podklady k bodům 2. a 3. navrženého programu shromáždění konaného 11. ledna 2007. Můžete si stáhnout a prostudovat:
podklady k bodu "zamykání a zabezpečení domu",
současné stanovy našeho SVJ platné od prosince 2003,
vzorové stanovy s vyznačením převzatých částí,
stanovy SVJ s vyznačenými změnami převzatými ze vzorových stanov,
návrh nového znění stanov SVJ.

Původní stanovy SVJ byly vytvořeny na základě vzorových stanov platných v roce 2001. V roce 2004 vznikly nařízením vlády vzorové stanovy zcela nové. Dle zákona platí, že oblasti, které jsou ošetřeny ve vzorových stanovách, ale nejsou definovány ve stanovách konkrétního společenství, platí podle vzorových stanov. Abychom se nemuseli řídit zároveň stanovami našeho SVJ i vzorovými stanovami a hledat v nich, kde je co ošetřeno, je třeba převzít znění vzorových stanov. Vzhledem k rozsahu změn nejde jen upravit pár stávajících bodů, ale mění se téměř všechny odstavce.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění27. prosince 2006:
Dnes byla na vývěskách domů a na těchto stránkách zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538).

Shromáždění 12. prosince 2005

Zpráva o činnosti výboru 2004-2005 Na úvod Shromáždění vlastníků jednotek konaného v pondělí 12. prosince 2005 přednesl předseda dosavadního výboru SVJ Vladimír Bílý zprávu o činnosti v období 2004-2005 (viz příloha).

Zápis ze Shromáždění 12. 12. 2005 Poté Shromáždění pokračovalo volbou nových orgánů společenství a odsouhlasením klíčových rozhodnutí. Nakonec Shromáždění uložilo výboru úkoly na další funkční období. Zápis je zde k dispozici v PDF. Plné moci, které v elektronické verzi zápisu nejsou přiloženy, jsou k nahlédnutí u výboru SVJ.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist