Pozemky pod bytovým domem

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Upozornění pro nevlastníky pozemků

upozornění pro členy SVJ, kteří si nezakoupili pozemek k bytu

Pokud vlastník jednotky (bytové či nebytové) neodkoupí svůj příslušný podíl na pozemcích, je třeba počítat s tím, že MHMP může požadovat úhradu za využívání tohoto podílu. Úhradu by v tomto případě hradil pouze vlastník jednotky, který není vlastníkem příslušného pozemkového podílu. V případě prodeje takovéto bytové či nebytové jednotky má prodávající za povinnost informovat kupujícího a upozornit ho na toto riziko ve vztahu k MHMP. Pokud by takový kupující (zájemce) žádal o odkup svého podílu na pozemku pro příslušnou bytovou jednotku, musí počítat se zaplacením další částky nad rámec kupní ceny jednotky, kterou má hradit současnému vlastníkovi. Bude se jednat o cenu, která bude v té době platná.

Stav pozemků k červnu 2020

Odkup je zatím nedokončen, procesní chyby vznikly na straně MHMP. Předpokládáme dořešení konečně ve 3. čtvrtletí 2020.

Pozemek okolo domu zakoupen

pozemek u domu

Zbývající smlouva na odkup příslušného pozemku p.č. 3124/31, k.ú. Stodůlky, vztahující se k našemu domu, byla letos podepsána a platba uhrazena převodem z účtu SVJ. K rozúčtování dojde v následujícím roce.

Výzva od advokátní kanceláře

Výzva k prodeji

Advokátní kancelář JUDr. Jana Olejníčka připomíná vlastníkům bytů, že zprostředkovává odprodej pozemků pod domem od hlavního města Prahy vlastníkům bytů.

Daňová povinnost pro majitele pozemků

Každý, kdo obdrží doklad o zápisu svého podílu na pozemcích do katastru, je povinen odevzdat daňové přiznání, a to nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Podání lze provést také elektronicky.
Katastr nemovitostí zasílá dopisy doporučeně – trvá to průměrně do 1 měsíce od zahájení řízení k úkonu zapsání. Informace o provedení zápisu lze zjistit také v nahlížení do KN na webu.

Změna v adrese advokátní kanceláře

Po stěhování advokátní kanceláře JUDr. Olejníčka, která zajišťuje převody pozemků pod domem z hlavního města na vlastníky bytů, jsou nové kontaktní údaje:
telefon: 775 667 508
e-mail: akolejnicek@oslg.cz
adresa: Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2.

Cena pozemků a její úhrada

Cena pozemků pod domem je přibližně 500 Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky. Tzn. že majitel bytu o ploše cca 60 m2 zaplatí za pozemky přibližně 30 tisíc korun.

Vlastníci, kteří si neodkoupí příslušné podíly na pozemcích pod domem, se vystavují riziku budoucí platby nájemného za pozemek pod svým bytem, které může být i výrazně vyšší než dosavadní nájemné. Zároveň si mohou velmi zkomplikovat situaci v případě budoucího prodeje, darování nebo jiného majetkového převodu své bytové jednotky. Také prodejní cena bytové jednotky bez příslušného pozemku je nižší než za byt s vyřešeným vlastnictvím pozemků.

V případě, že byste potřebovali poradit ohledně možností, jak cenu pozemků uhradit, můžete se obrátit na výbor SVJ (p. Bílý, pí. Jirsová, pí. Stiborová) e-mailem: kodymova@kodymova.cz. Rádi vám pomůžeme s informacemi o možném řešení.

Kde vázne prodej pozemků?

Veškeré podrobné informace týkající se odkupu pozemků byly znovu zopakovány na posledním Shromáždění vlastníků, protože někteří vlastníci ještě nemají ani podanou žádost. Výbor SVJ doporučuje vyřídit tyto záležitosti nejlépe do konce roku 2018.

Odkup zbývajících přilehlých pozemků před objektem Kodymova 2537-2539 bude řešen v roce 2019 jednou společnou smlouvou (tyto informace byly rovněž podány při Shromáždění).

Výzva k prodeji a podrobnosti

Výzva k prodeji přehled pozemků a cena Na shromáždění vlastníků 19. června 2017 byly zveřejněny podrobné informace ohledně prodeje pozemků pod domem, které vlastní pražský magistrát. Po prostudování podkladů se majitelé bytů obrací individuálně pro dojednání schůzky do advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka. Týká se podepsání kupní smlouvy, nebo jakýchkoli dotazů v této věci. Kontaktní údaje naleznete ve výzvě k prodeji.

plná moc - vzor kupní smlouva - vzor kupní smlouva SVJ - vzor

Nové informace k pozemkům

Aktuální informace ke schválenému prodeji pozemku ze strany MHMP, odbor evidence a správy majetku, obdrží všichni majitelé bytů na shromáždění vlastníků jednotek dne 19. června 2017 od 19.30 hodin.

Jednání o pozemcích v roce 2016

Dopis z MHMP Dne 9. února byl Odbor evidence a správy majetku MHMP opět vyzván k podání aktuální informace ve věci podané žádosti o úplatné převedení pozemků pod domem Kodymova 2537-2539.

V dubnu zaslal magistrát odpověď, ve které vyzval naše SVJ k předložení cenové nabídky na odkup pozemků pod domem a pozemku souvisejícího s domem. Po podání cenové nabídky bude prodej projednán v zastupitelských úřadech města.

Jednání o pozemcích v roce 2015

V souvislosti s informací Jany Kubínové z SVM MHMP (viz níže) sdělujeme, že jsme dostali zprávu o projednání naší žádosti v zastupitelstvu HMP v dubnu 2015. Později jsme obdrželi písemné vyrozumění, že došlé žádosti budou Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP předkládány postupně a jednotlivě.

Vyjádření MHMP k žádosti o převod pozemků

Dobrý den,

navazujeme na předchozí jednání a ve věci úplatného převodu zastavěných pozemků parc.č. 3124/4, parc.č. 3124/24 a parc.č. 3124/25 a souvisejícího pozemku parc.č. 3124/31, vše v k.ú. Stodůlky, sdělujeme:

Veškeré záměry prodeje pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy musí být znovu předloženy k projednání a schválení v nově ustanoveném Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. Následně poté je možné materiál - návrh na úplatný převod předmětných pozemků - předložit ke schválení v Radě a Zastupitelstvu HMP.

Současně sdělujeme, že vzhledem k existenci tepelného napaječe na souvisejícím pozemku parc.č. 3124/31 bude součástí prodeje předmětného pozemku i zřízení věcného břemene (služebnosti). Prodej souvisejícího pozemku parc.č. 3124/31 bude realizován 1 kupní smlouvou do vlastnictví společenství vlastníků jednotek.

Prodej zastavěných pozemků bude realizován do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a společných částí domu č.p. 2537-2539, kteří jsou zapsáni na LV 2243.

S pozdravem

Jana Kubínová
Magistrát hlavního města Prahy
odd. pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí
SVM MHMP

Jednání o pozemcích v roce 2014

V prosinci 2014 byl odbor evidence správy MHMP opět písemně vyzván k oznámení výsledku rozhodnutí schvalovacího řízení, o které jsme zažádali v listopadu 2013. Týká se odprodeje pozemků pod bytovým objektem Kodymova 2537-2539.

Jednání o pozemcích v roce 2013

Na Odbor evidence správy a využití majetku MHMP byla 18. září odeslána žádost o zahájení jednání vedoucího k odprodeji pozemků a narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod bytovým objektem Kodymova 2537-2539, které se nacházejí v k. ú. Stodůlky na pozemcích hl. m. Prahy.

Dle informace MHMP (pí. Kubínová), kterou jsme obdrželi v listopadu 2013, byla naše žádost týkající se pozemků pod bytovými domy Kodymova 2537-2539 přijata do interního schvalovacího řízení.

Stav k březnu 2006

Dopis od Skansky I. Dopis od Skansky II. 27. března Skanska Program Domov adresovala SVJ dopis, ve kterém informuje o ukončení restitučního řízení. Zároveň nabízí zprostředkování prodeje pozemků mezi Hlavním městem Praha a vlastníky bytových jednotek.

Podle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy mohou být pozemky prodány pouze vlastníkům jednotek, a to všem najednou a za cenu stanovenou dle cenové mapy (aktuálně 1.750 Kč/m2) nebo dle znaleckého posudku. Výbor SVJ se proto rozhodl vyčkat následujícího Shromáždění vlastníků jednotek, kde bude o případné koupi pozemků hlasováno.

Stav při prodeji bytových jednotek

Pozemky pod objektem (jde o parcelní čísla 3124/24, 3124/25, 3124/4 a 3124/31) nebyly v době prodeje bytových jednotek ve vlastnictví prodávajícího. Společnost IPS a.s. uzavřela s hl. m. Prahou kupní smlouvu, ale na pozemky byl vznesen restituční nárok. Proto byla mezi IPS a.s. a organizací IROP (zapsanou jako vlastník pozemků) na uvedené pozemky uzavřena nájemní smlouva.

Kupci bytových jednotek se zavázali, že po jejich převodu na IPS pozemky (resp. příslušný podíl) odkoupí. Zároveň byla pro tento prodej stanovena maximální cena 3.500 Kč/m2.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist